REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK LA NOSTRA PIZZERIA

TWOJA PIZZA NASZĄ NIESPODZIANKĄ ”

 

§1 Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „TWOJA PIZZA NASZĄ NIESPODZIANKĄ”

2. Organizatorem Konkursu jest La Nostra Pizzeria, al. Jana Pawła II 4b,
57-350 Kudowa- Zdrój (zwana dalej „Organizator”).

3. Czynności związane z obsługą techniczną i poinformowaniu Zwycięzcy Konkursu, prowadzi Organizator.

4. Konkurs jest realizowany wyłącznie na profilu FB (link).

5. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „TWOJA PIZZA NASZĄ NIESPODZIANKĄ”
zwany jest dalej „Konkursem”.

6. Konkurs rozpocznie się w dniu 15.01.2021 r. o godz. 20:00 i zakończy się w dniu 29.01.2021 r. o godz. 19:55.

7. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie zwycięzcy odbędzie się w dniu 29.01.2021 r. o godz. 20:00.

8. Niniejszy Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

9. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany, ani organizowany przez portal Facebook.

10. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook.

11. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

 

§ 2 Uczestnicy konkursu

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:
a) posiada aktywne konto – profil na portalu społecznościowym Facebook,
b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie,
d) nie jest pracownikiem oraz członkiem rodziny Organizatora,
e) zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,
f) wykona zadanie konkursowe.

2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 2 pkt. a – f stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

 

 

§ 3 Zadania Konkursowe i nagrody

1. Zadania Konkursowe polegają na:
a) Polubieniu naszej strony na Fb. (nie dotyczy uczestników, którzy zrobili to wcześniej)
b) Napisaniu w komentarzu pod postem konkursowym nazwy i kompozycji dodatków swojej pizzy ( link do strony FB )
np. PIZZA MOZZARELLA – sos pomidorowy, ser, boczek, ser mozzarella, pomidor, świeża bazylia.
c) Pokaż naszą stronę WWW na swoim profilu

2. Zwycięzcą konkursu zostanie ten uczestnik, który uzyska największą ilość lajków, przy swoim komentarzu.

3. Nagrody:
Zwycięska pizza w wersji rodzinnej (śr. 50cm) + firmowy gadżet niespodzianka 🙂 )

4. Nagrody należy odebrać do 28.02.2021r. do godz. 21.00. Po tym terminie nagrody tracą ważność.

5. Prawidłowe wykonanie zadań konkursowych jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie. W przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych niezbędna jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.

 

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Organizator.

2. Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu.

 

§ 5 Tryb składania reklamacji

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu.

2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile Uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną),w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: lanostra@interia.pl

 

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w linku w poście konkursowym na portalu Facebook.

2. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

3. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników.

4. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy Sąd powszechny.

lokalizacja pizzerii La Nostra
LaNostra

Zadzwoń do nas